Kamulaştırma Hukuku

  • Anasayfa
  • Faaliyet Alanları
  • Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırma Hukuku

Anayasanın 46. maddesi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen meşru ve yasal bir işlem olan kamulaştırmanın tanımlandığı hukuk dalıdır. Anayasanın 35. maddesinde belirtildiği üzere; Herkes mülkiyet ve miras hakkına sahip olup bu haklar; ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilmektedir. Devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir.

Kamulaştırma Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler
İdari Yargıda açılan tazminat davalarının takibi , Adli Yargıda açılan tazminat davalarının takibi, Ecrimisil davalarının takibi, Müdahalenin Önlenilmesi talebi ve sürecin takibi, Tesisin Kaldırılması (Eski Hale Getirme) talebi, Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davaların takibi, İdari Sözleşmelerden doğan davaların takibi, İptal davalarının takibi,