İcra İflas Hukuku

  • Anasayfa
  • Faaliyet Alanları
  • İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

İcra İflas Kanunu’na göre özel hukuk ilişkilerinden doğan para alacakları (Türk lirası veya döviz cinsinden) ve teminat alacakları için alacaklılar genel haciz yoluna başvurabilmektedir. Genel haciz yoluna başvurabilmek için alacaklıların elinde belge olması zorunlu olmayıp,elinde adi senet olan, para borcu ikrarı içeren noter senedi bulunan,resmi dairelerce veya yetkili makamlarca yetkileri dahilinde ve usulüne göre verilmiş para alacağını gösterir belge olan alacaklılar başvurabilir. Genel haciz yolunda ödeme süresi, ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 7 gün olarak belirlenmiş olup borçlu üç sebeple icra takibine ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilir. Bu sebepler kanunda, yetkiye itiraz, imzaya itiraz ve borca itiraz olarak sayılmış olup; borçlu bu sebeplerden biri veya birkaçı ile ilgili icra müdürlüğü’ne giderek icra takibine 7 gün içerisinde itiraz edebilir.

İcra İflas Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler
İtirazlı – itirazsız iflas, iflas erteleme, ortaklara müflis şirket adına açılan alacak davaları İhtiyati haciz, icra takibinin tedbiren durdurulması gibi aciliyet gerektiren işlerin takibi ve ilgili davalar Fatura, sözleşme gibi belgelerden doğan alacaklar için açılan itirazın iptali davaları Açığa atılan imza sebebiyle çıkan uyuşmazlık davaları Çek, senet (bono) iptali ve borçsuzluğun tespiti davaları İpoteğin paraya çevrilmesi, kaldırılması, ihalenin feshi davaları